α-THIOUREIDOALKYLATION OF 4-ALKYL- AND 4-PHENYLTHIOSEMICARBAZIDES

Authors

  • Г. А. Газиева N. D. Zelinsky Institute for Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences
  • М. И. Стручкова N. D. Zelinsky Institute for Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences
  • Н. Г. Колотыркина N. D. Zelinsky Institute for Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences

DOI:

https://doi.org/10.1007/2136

Keywords:

4-alkyl(phenyl)thiosemicarbazides, 1, 3-dialkyl-4, 5-bis(4-alkyl(phenyl)thiosemicarbazido)imidazolidine-2-thiones, 5-dihydroxyimidazolidine-2-thiones, α-thioureidoalkylation

Abstract

Previously unknown 1,3-dialkyl-4,5-bis[4-alkyl(phenyl)thiosemicarbazido]imidazolidine-2-thiones and 4,5,7-trialkylperhydroimidazo[4,5-e]-1,2,4-triazine-3,6-dithiones have been synthesized by the α-thioureidoalkylation of 4-alkyl(phenyl)thiosemicarbazides using 1,3-dialkyl-4,5-dihydroxyimidazolidine-2-thiones.

How to Cite
Gazieva, G. A.; Struchkova, M. I., Kolotyrkina, N. G. Chem. Heterocycl. Compd. 2011, 47(2), 210. [Khim. Geterotsikl. Soedin. 2011, 266.]

For this article in the English edition see DOI 10.1007/s10593-011-0742-z

Published

2014-12-04

Issue

Section

Original Papers